Privacyvoorwaarden

1. Introductie

Stichting No Guts No Glory (NGNG) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Arubastraat 1
1058 VD Amsterdam
Contactpagina

In deze Privacyvoorwaarden legt NGNG uit hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Deze Privacyvoorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heb je vragen over deze Privacyvoorwaarden, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@stichtingngng.nl.

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de relatie die wij met jou hebben. Hieronder staat per relatie beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinden en hoe lang wij deze bewaren.

Klanten van de webshop
In de online webshop van NGNG kun je merchandise bestellen. Hiervoor vragen wij jouw naam en postadres om de bestelling aan jou te kunnen toesturen. Jouw e-mailadres zullen wij gebruiken om de order aan jou te bevestigen en om jou de nieuwsbrief toe te zenden (alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven). Jouw telefoonnummer vragen wij om telefonisch contact met je te kunnen opnemen over jouw bestelling (optioneel) en om te vragen voor extra steun. Jouw IBAN-gegevens, creditcardgegevens of PayPal-gegevens hebben wij nodig om de betaling uit te laten voeren en voor onze administratiedoeleinden.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de koopovereenkomst of jouw toestemming (voor de optionele gegevens).

Donateurs
Als jij onze donateur bent, dan gebruiken wij jouw betaalgegevens (zoals IBAN, bedrag en frequentie) om de betaling uit te voeren. Via het opgegeven postadres, e-mailadres of telefoonnummer communiceren wij met jou over de donatie. Jouw naam, geslacht en geboortedatum (optioneel) hebben wij nodig om jou te kunnen identificeren als donateur en om te zorgen dat wij jou behandelen in overeenstemming met jouw leeftijdscategorie (wij zullen bijvoorbeeld geen geef-vragen stellen aan mensen onder de 18). Jouw telefoonnummer verkrijgen wij soms direct van jou en soms van onze vrijwilligers. In alle gevallen zullen wij jouw telefoonnummer alleen gebruiken om jou te bellen als dit is toegestaan onder de telecommunicatiewetgeving.

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die wij van jou krijgen is uitvoering van de overeenkomst omtrent de donatie en ons gerechtvaardigd belang om jou op de juiste wijze te benaderen en aan te spreken.

Soms laat jij als donateur ons ook, met jouw uitdrukkelijke toestemming, de aard weten van de ziekte van jou of jouw naaste die jou heeft bewogen om te doneren. Deze informatie kunnen wij gebruiken om persoonlijk relatiebeheer te voeren en zal geenszins gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Wij zullen jouw donatiegegevens bewaren zolang je donateur bent. Daarna bewaren wij jouw gegevens in onze marketingbestand, totdat jij jezelf uitschrijft. Eventuele medische gegevens zullen wij verwijderen als jij niet langer donateur bent.

Vrijwilligers
Door het hele land lopen voor NGNG waardevolle vrijwilligers rond om fondsen te werven, evenementen uit te voeren en te organiseren. Van deze vrijwilligers verzamelt NGNG de contactgegevens. De grondslag van deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigde belang van NGNG om fondsen te werven en evenementen te kunnen organiseren. De gegevens worden bewaard zolang jij vrijwilliger bent.

Aanvragers en mensen met kanker in ons communicatiebestand
NGNG is de mensen die een aanvraag doen heel dankbaar. Als jij een aanvraag doet, dan slaan wij jouw gegevens op in een speciaal daarvoor opgezet bestand. Wanneer we de details voor het evenement willen bespreken, nemen we het liefst persoonlijk contact met je op. En daarom bewaren we jouw contactgegevens.

De grondslag voor deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming om mee te doen aan een dergelijk evenement dat je aanvraag. We zullen jouw gegevens bewaren zolang deze relevant kunnen zijn voor onze communicatie. Als je wilt worden uitgeschreven uit het dit bestand, kan dat via een e-mail aan: info@stichtingngng.nl.

3. Jouw rechten

Onder de AVG heb je de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Inzage: Je hebt het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen. Ook andere details over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, zoals voor welke precieze doeleinden NGNG jouw gegevens verwerkt of hoe lang wij ze bewaren. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze Privacyvoorwaarden.

Rectificatie: Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet verwerkt zijn in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om jouw persoonsgegevens door NGNG te laten rectificeren of te laten aanvullen.

Beperking: je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook door NGNG laten beperken. Wij mogen jouw gegevens dan voor een bepaalde periode of voor een bepaald gedeelte niet gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de periode dat wij jouw verzoek tot rectificatie persoonsgegevens controleren).

Verwijdering van persoonsgegevens: Je kunt jouw persoonsgegevens door NGNG laten verwijderen, tenzij NGNG een gegronde reden heeft om jouw persoonsgegevens te behouden. [Dit kan bijvoorbeeld wanneer NGNG jouw gegevens nodig heeft voor een donatie.]

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op jouw verzoek verstrekt NGNG een gestructureerde, gangbare kopie van de door jou aan NGNG geleverde persoonsgegevens, die geschikt is om digitaal te worden gebruikt. Je hebt het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door NGNG te laten overdragen aan een derde partij.

Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NGNG. Indien jouw bezwaar gaat over het gebruik van persoonsgegevens door NGNG voor marketingdoeleinden, zal NGNG altijd aan dit verzoek voldoen. In andere gevallen kan NGNG jouw redenen voor het bezwaar afwegen tegen de belangen van NGNG bij het verwerken van jouw gegevens.

Je kunt bovenstaande rechten uitoefenen via de in deze Privacyoorwaarden genoemde contactgegevens. Al naar gelang de aard van het verzoek, kunnen wij om extra identificatie vragen.

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy.

In het geval je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door NGNG, kun je deze toestemming op elk moment intrekken. NGNG zal de verwerkingen waarvoor je toestemming had gegeven vanaf het moment van de intrekking staken. De verwerkingen van jouw persoonsgegevens die NGNG verrichtte vóór het moment van de intrekking, worden niet aangetast door het intrekken van de toestemming.

Heb je vragen over deze Privacyvoorwaarden, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@stichtingngng.nl.

4. Wanneer geeft NGNG persoonsgegevens door aan derden?

Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens schakelt NGNG de hulp van derde partijen in. Wij verstrekken bijvoorbeeld adresgegevens aan een postverwerker om post te kunnen versturen en betaalgegevens aan de betaaldienstaanbieder die voor ons betalingstransacties en donaties uitvoert. NGNG zorgt ervoor dat met deze partijen zogenaamde verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin deze partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en hier volgens de wet mee om te gaan.

5. Cookies

NGNG maakt op haar website gebruik van technologieën zoals cookies en javascript. Daarbij worden soms ook persoonsgegevens verwerkt.  Je kunt zelf kiezen welke je wilt toestaan en welke niet.