Algemene voorwaarden

Wanneer u de website van Stichting No Guts No Glory (NGNG) bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden beschreven staan.

Aansprakelijkheid
NGNG aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website. De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. NGNG kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. NGNG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

Het is toegestaan inhoud van de website te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden.

2. Het materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd.

3. Geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Verwijzingen van de NGNG
NGNG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met NGNG zijn gelinkt, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Privacy
De Privacyvoorwaarden van NGNG beschrijven de verwerking van persoonsgegevens door NGNG.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder aparte kennisgeving  wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde algemene voorwaarden.